QUYẾT ĐỊNH SỐ 1404/QĐ-LĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1404/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
– Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp);
– Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
– Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến thực hiện

Địa phương/đơn vị được thanh tra

Chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

A

THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I

Thanh tra vùng

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp

Cả năm

Vùng 1: Lạng Sơn

Vùng 2: Hải Phòng, Ninh Bình

Vùng 3: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Gia Lai

Vùng 4: Tiền Giang, Bạc Liêu

(Danh sách doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 1 kèm theo)

Trưởng vùng và các thanh tra viên phụ trách vùng

Thanh tra Sở LĐTBXH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động cấp tỉnh

II

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Quý I, II, III

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup và 08 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

2. Tổng Công ty Miền Trung – CTCP và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

3. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

4. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết.

(Danh sách Tập đoàn/Tổng công ty, các đơn vị thành viên và đơn vị liên kết được thanh tra tại phụ lục 2 kèm theo)

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

Phối hợp với Bộ Y tế thanh tra tại Tổng Công ty Miền Trung- CTCP; phối hợp với phòng Thanh tra Chính sách lao động thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quý III, IV

40 đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 3 kèm theo)

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

 

III

Lĩnh vực chính sách lao động

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động

Cả năm

1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và 10 đơn vị thành viên;

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 07 Tổng Công ty thuộc Tập đoàn;

3. Tổng Công ty Dầu Việt Nam và 08 đơn vị thành viên;

4. Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và 6 đơn vị thành viên;

5. Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.

(Danh sách Tập đoàn/Tổng công ty, các đơn vị thành viên và đơn vị liên kết (được thanh tra tại phụ lục 4 kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

– Phối hợp với Cục Quan hệ lao động và Tiền lương thanh tra tại các Tập đoàn/Tổng Công ty và Công ty Cổ phần Hàng không VietJet

– Phối hợp Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

IV

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cả năm

25 doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 5 kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

V

Lĩnh vực chính sách người có công

1

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng

Cả năm

05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Hà Tĩnh và Nghệ An

Phòng Thanh tra Chính sách người có công

Cục Người có công

2

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh traQuý II, IIIKết luận thanh tra về lĩnh vực người có công trên địa bàn 02 tỉnh: Nam Định và Bắc Giang

Phòng Thanh tra Chính sách người có công

Phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

VI

Lĩnh vực trẻ em và xã hội

1

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Quý I, II

02 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh và Sơn La

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Quý II, III

02 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh và Đồng Tháp

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

 

3

Thanh tra việc chấp hành các chính sách về lĩnh vực giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Quý III, IV

02 tỉnh, thành phố: Gia Lai và Thanh Hóa

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

4

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Quý III, IV

02 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bắc Giang

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo

VII

Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp

Cả năm

10 tỉnh, thành phố; Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Bến Tre

(Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 6 kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội

– Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra tại 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hưng Yên, Lâm Đồng và Đồng Nai

– Phối hợp với Cục Việc làm thanh tra tại 04 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Bắc Kạn

VIII

Lĩnh vực thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

1

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản

Quý I, II, III

1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

2. Báo Lao động và Xã hội;

3. Trung tâm Thông tin;

4. Cục Trẻ em.

Phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

Quý II, III, IV

1. Trung tâm Tâm thần kinh Nghệ An;

2. Trung tâm Điều dưỡng người có công Long Đất.

Phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

B

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Thanh tra việc tổ chức đào tạo liên thông, liên kết đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe

Cả năm

20 cơ sở đào tạo trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, An Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hậu Giang, Thanh Hóa và Tiền Giang.

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 7 kèm theo)

Vụ Pháp chế – Thanh tra

 

2

Thanh tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; các điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo

07 cơ sở đào tạo trên địa bàn 07 tỉnh, thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hải Phòng, Long An, Thanh Hóa, Tiền Giang

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 8 kèm theo)

Vụ Pháp chế – Thanh tra

 

3

Thanh tra việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng của các trường đại học được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng

15 trường đại học trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Dương

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 9 kèm theo)

Vụ Pháp chế – Thanh tra

 

C

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Quý I, III, IV

30 doanh nghiệp trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên và Thái Nguyên (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 10 kèm theo)

Phòng Pháp chế – Thanh tra

 

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị cung cấp dịch vụ tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quý I

05 doanh nghiệp trên địa bàn 04 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang và Phú Thọ (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 11 kèm theo)

Phòng Pháp chế – Thanh tra

 

3

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và việc tổ chức hoạt động chứng nhận hợp quy

Quý II

11 doanh nghiệp trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 12 kèm theo)

Phòng Pháp chế – Thanh tra

 

4

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và việc tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quý II

14 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hải Phòng (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 13 kèm theo)

Phòng Pháp chế – Thanh tra

 

5

Thanh tra chuyên đề chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và tổ chức chứng nhận hợp quy

Quý III

07 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 14 kèm theo)

Phòng Pháp chế – Thanh tra

 

D

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

25 doanh nghiệp trên địa bàn 08 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Gia Lai

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 15 kèm theo)

Phòng Pháp chế – Thanh tra

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA THEO VÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Doanh nghiệp

Địa chỉ

A

Vùng 1

Lạng Sơn (12 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Dược phẩm và vật tư y tế Lạng SơnNguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2

Công ty cổ phần xi măng Hồng PhongĐường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

3

Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn ĐứcSố 74, quốc lộ 4B, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

4

Công ty TNHH Huy HoàngSố 50 Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

5

Hợp tác xã Đồng TâmThôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

6

Công ty TNHH MTV Lâm Sản Lạng SơnLũng Tém, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

7

Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh huyện Chi LăngKm2 quốc lộ 1A cũ, thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

8

Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ huyện Chi LăngThôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

9

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng BànhThôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

10

Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Đông BắcThị Trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

11

Công ty TNHH Công nghệ luyện kim Vicmet Việt NamTân Hoa, Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

12

Công ty Cổ phần TM sản xuất da Nguyên Hồng – Huyện Văn LãngXã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

B

Vùng 2

I

Hải Phòng (12 doanh nghiệp) 

1

Công ty CP Xây dựng 20185 Đường vòng cầu Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

2

Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái AnhSố 437 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

3

Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh ĐứcTDP Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

4

Công ty CP Dược phẩm Hải PhòngSố 71 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng

5

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEMLô GI-7 khu kinh tế Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng

6

Công ty CP Xây dựng Thương mại Hùng PhátSố 9/49 Tôn Đản, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

7

Công ty TNHH Hà Hưng Hải5/K9 đường 356 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

8

Công ty TNHH Nam ThuậnXã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

9

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECCKm35-QL10-Quốc Tuấn-An lão-HP

10

Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải PhòngSố 101 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

11

Công ty Cổ phần MECTASố 41 khu phát triển nhà ở Quang Ngọc, Mạc Thiên Phúc, Lãm Hà, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng

12

Công ty TNHH Nhật ViệtSố 132 Cát Bi, Hải An, thành phố Hải Phòng

II

Ninh Bình (12 doanh nghiệp) 

1

Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng GiaoPhường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

2

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp Máy LILAMAPhường Thanh Bình, thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3

Công ty TNHH Dương GiangNinh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

4

Cty CP Xây dựng số 16 Thăng LongKm số 2, đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5

Công ty Cổ phần Yên ThànhXóm 2, Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

6

Công ty Cổ phần gạch ngói Sông ChanhTrường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

7

Công ty TNHH MTV Minh ĐăngSN930, đường Trần Hưng Đạo, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

8

Công ty TNHH giầy ANTONIA Việt NamKhu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

9

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nam NinhĐường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

10

Công ty TNHH một thành viên Dệt may B&H VINAThôn Đường 10, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

11

Công ty Cổ phần may xuất khẩu HMTTT Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

12

Công ty TNHH Sinh LộcĐường Triệu Việt Vương, Phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

C

Vùng 3

I

Đắk Lắk (12 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH MTV cà phê Việt ThắngSố 227 Nguyễn Thái Bình, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

2

Công ty Cổ phần Thép Đông Nam ÁKhu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

3

Công ty Cổ phần Đô thị và môi trường Đắk LắkSố 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

4

Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng NamSố 174 Y Jut, Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

5

Công ty CP đầu tư & phát triển An TháiLô B03 – B04 Khu CN xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6

Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – DV Việt ThắngLô D 3A, Khu công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

7

Công ty TNHH MTV Cà Phê 715aThôn 18, Xã EARiêng, huyện MĐRắk, tỉnh Đắk Lắk

8

Công ty TNHH MTV Cà phê 715bThôn 3, Xã Ea M’Lay, huyện MĐRắk, tỉnh Đắk Lắk

9

Công ty TNHH Đại ĐồngSố 227 Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

10

Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Đắk LắkSố 38 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

11

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường ThànhXã Ea Ral, huyện Ea H’le, tỉnh Đắk lắk

12

Công ty TNHH Thương mại An Trung MạnhKhu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

II

Đà Nẵng (12 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà – Chi nhánh 561 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

2

Công ty TNHH Trang trí nội thất & quảng cáo Sài Gòn DAD63 Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

3

Công ty Cổ phần Lilama 7332 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

4

Công ty Cổ phần LICOGI 10Số 382 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

5

Chi nhánh II – Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng.36 Xuân Diệu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

6

Công ty TNHH NEOLAB Việt NamTầng 1, Tầng 2, Tầng 3, Tòa nhà VNPT, số 344 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

7

Công ty CP Thương mại Vinatex Đà Nẵng153 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8

Chi nhánh Công ty cổ phần Long Khải tại Đà NẵngLô 16, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

9

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt30 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

10

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533Số 09 Nguyễn Phi Khanh, phuờng Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

11

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà NẵngLô 04, Khu B2-3 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

12

Công ty cổ phần công nghệ Bích Hạnh – Đà NẵngThôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

III

Gia Lai (12 doanh nghiệp)

1

Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức29 A Trường Chinh, Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

2

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai38 Trần Khánh Dư, Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

3

Chi nhánh Sông đà 901 – Công ty Cổ phần Sông Đà 986 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

4

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai90 Lê Duẩn, Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

5

Công ty Cổ phần quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai32A Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

6

Công ty Cổ phần Chè Bàu CạnQL19 xã Bàu cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

7

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia LaiNguyễn Chí Thanh, Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

8

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò thịt – Bò sữa Cao NguyênLô E1-E2-E3 Khu Công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

9

Công ty Cổ phần xây dựng và vận tải Gia LaiLý thường Kiệt, Thôn 5, Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

10

Công ty Cổ phần Chiến Thắng172 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

11

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trần Vũ190 A Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

12

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia LaiLơ Pang, Mang Yang, tỉnh Gia Lai

D

Vùng 4 

I

Tiền Giang (12 doanh nghiệp) 

1

Công ty Cổ phần CN và TBCS DuHalLô 30-31 Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH VT may XNK Tân BìnhSố 151B, Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

3

Công ty Cổ Phần In Tiền GiangSố 10 Học Lạc, Phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

4

Công ty Cổ phần Hùng VươngLô 44-Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

5

Công ty TNHH Châu ÁKhu Công Nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

6

Công ty Cổ phần Châu ÂuLô 69, Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

7

Công ty TNHH SX trái cây Hùng PhátLô 47-49-51, Khu CN Mỹ Tho – Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

8

Công ty TNHH MTV SDKhu phố 3, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

9

Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Khanh8A1 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

10

Chi nhánh Công ty TNHH May Hữu HoàngA6-40 đường số 11, Khu Long Thạnh Hưng, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

11

Công ty TNHH Hùng Vương MASCATOLô 41-42, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12

Công ty TNHH JAKO VINAẤp Hòa Lợi Tiểu, Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

II

Bạc Liêu (12 doanh nghiệp) 

1

Công ty TNHH MTV PINETREEẤp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

2

Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh BạchẤp khúc tréo B, Tân Phong, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

3

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Trúc AnhẤp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

4

Công ty Cổ phần thủy sản Minh HảiSố 231, Xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

5

Công ty Cổ phần Tôm Miền NamẤp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

6

Công ty TNHH Thủy sản NIGICOKhóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

7

Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc LiêuKhóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

8

Công ty Cổ phần Bao bì dầu khí Việt NamLô A 1-3 Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

9

Bưu điện tỉnh Bạc LiêuTrần Phú, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

10

Công ty Cổ phần XNK tổng hợp Giá RaiQuốc lộ 1A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

11

Chi nhánh Bạc Liêu 2 – Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt NamẤp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

12

Công ty TNHH MTV Tân Phong PhúThị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH TẬP ĐOÀN/ TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên Tập đoàn/ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

Địa chỉ

I

Công ty Cổ phần Tập đoàn VinGroup và 08 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn VinGroupSố 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2

Công ty Cổ phần VinhomesSố 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

3

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Thương Mại Dịch Vụ VinProSố 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

4

Công ty Cổ Phần Vincom RetailSố 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô Thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

5

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEcoSố 7 đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

6

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinmecSố 458, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

7

Công ty TNHH Một thành viên VinschoolSố 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

8

Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFastSố 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Nghiên cứu và sản xuất VinSmartSố 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

II

Tổng Công ty Miền Trung – CTCP và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Miền Trung – CTCPSố 517 Trần Cao vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

2

Công ty Cổ phần Xi măng Sông GianhThôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

3

Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà NẵngKhu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hóa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

4

Công ty Cổ phần Cosevco 9Km 2 Quốc Lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

5

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kinh doanh Bất động sản CosevcoSố 69 Kỳ Đồng, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

6

Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoĐường số 9, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

7

Công ty Cổ phần Sứ CosaniĐường số 7, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

8

Công ty Cổ phần Xây dựng 78Số 51B Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

9

Công ty Cổ phần Cosevco 6Số 02 Huyền Trân Công Chúa, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

10

Công ty Cổ phần Hải VânLô E, đường số 4, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

11

Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1Số 334 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

III

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTVSố 18A Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình MinhSố 852A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Cổ phần Kim ThạchSố 86 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

4

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1Số 108 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Phú NhuậnSố 48 Hoa Sứ, Lầu 2, Lô C, Cao ốc PNTechcons, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

6

Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựngSố 5, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3Số 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại – Xây dựng Long BìnhSố 918-920 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầngSố 15 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty Cổ phần Nhà Tiền ChếĐường Nguyễn Xiễn, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

11

Công ty Khách sạn GRAND IMPERIAL Sài GònSố 101 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

IV

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

1

Cơ quan Tập đoànSố 226 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2

Công ty than Khe Chàm – TKVKhu 6, phường Mông Dương, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh

3

Công ty than Thống Nhất – TKVSố 1, đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

4

Công ty than Dương Huy – TKVTổ 5, Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

5

Công ty than Quang Hanh – TKVSố 302, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

6

Công ty than Hòn Gai – TKVSố 169, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

7

Công ty than Hạ Long – TKVTổ 65, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

8

Công ty than Uông Bí – TKVTổ 17, khu 3, Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

9

Công ty Xây lắp mỏ – TKVSố 804, Khu 7B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

10

Công ty than Nam Mẫu – TKVSố 1A, Đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

11

Công ty than Mạo Khê – TKVKhu Dân Chủ, phường Mạo Khê, thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

12

Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKVTổ 48, Khu 4B2, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

13

Công ty Tuyển than Hòn Gai – VinacominSố 46 phố Đoàn Thị Điểm, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

14

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả – VinacominPhường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

15

Công ty Kho vận Đá Bạc – VinacominSố 969, đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

16

Công ty Nhôm Đắc Nông – TKVThôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

17

Công ty Chế biến than Quảng Ninh – TKVKhu đô thị mới, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

18

Trung tâm cấp cứu mỏ – VinacominKm 8 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

19

Khách sạn Heritage Hạ Long – VinacominĐường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

20

Tổng công ty Điện lực TKV – CTCPPhố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

21

Công ty CP than Hà Lầm – VinacominSố 1, phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

22

Công ty CP than Vàng Danh – VinacominSố 185 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

23

Công ty CP than Mông Dương – VinacominPhường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

24

Công ty CP than Núi Béo – VinacominSố 799, Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

25

Công ty CP than Tây Nam Đá Mài – VinacominTổ 16, Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

26

Công ty CP than Cọc Sáu – VinacominPhường Cẩm Phú, thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

27

Công ty CP than Cao Sơn – VinacominPhường Cẩm Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

28

Công ty CP than Đèo Nai – VinacominPhường Cẩm Tây, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

29

Công ty CP than Hà Tu – VinacominTổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

30

Công ty CP KD than Cẩm Phả – VinacominSố 170 đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

31

Công ty CP Công nghiệp ô tô – VinacominSố 370 đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

32

Công ty CP Chế tạo máy – Vinacomin486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

33

Công ty CP Cơ điện Uông Bí – VinacominTổ 13, khu 8, Phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

34

Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – VinacominKhu Quang Trung, thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

35

Công ty CP Vật tư – TKVPhường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

36

Công ty CP Vận tải và ĐĐ thợ mỏ – VinacominPhố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

37

Công ty CP Địa chất mỏ – TKVSố 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

38

Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKVSố nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống đa, Hà Nội

39

Công ty CP Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin173 Trương Định, Phường 09, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

40

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKVĐường Phan Đình Phùng, tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

41

Công ty TNHH MTV Môi trường – TKVSố 799, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH 40 TỔ CHỨC ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên Tổ chức/ doanh nghiệp

Địa chỉ

I

Khu vực phía Bắc (thành phố Hà Nội 20 đơn vị)

1

Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt NamSố 31, ngõ 265, phố Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2

Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn lao động và xây dựng Hà NộiLô 34, NV2, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3

Công ty Cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tếSố 74 ngõ 29/70/2 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

4

Công ty Cổ phần kỹ thuật và kiểm định thiết bị công nghiệpSố 6, ngách 34/34 Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

5

Công ty Cổ phần giáo dục Việt NamA3 P2 tập thể Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

6

Công ty TNHH Đào tạo, Kiểm định và Đo kiểm môi trường lao độngÔ 7, Lô 3 tổ 74 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

7

Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn lao động và dịch vụ Hoàn CầuSố 27 Ngõ 100/24 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

8

Công ty Cổ phần giáo dục Phương ĐôngĐội 8 thôn Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9

Công ty TNHH Dịch vụ đào tạo và Tư vấn Hà NộiSố 1 Ngõ 78, phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

10

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật an toàn Việt NamSố 16A, ngõ 95/2 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

11

Công ty Cổ phần Phát triển và Đào tạo nhân lực Việt NamSố 12 ngõ 3, Ngách 3/75 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

12

Công ty TNHH Việt HàLô 38B, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

13

Công ty CP Kiểm định KTAT và Dịch vụ công nghiệpKhu Công nghiệp Nguyên Khê, tổ 61, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội

14

Công ty TNHH MTV Kiểm định lao động kỹ thuật an toànSố 17, ngách 43/6, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

15

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Tư vấn xây dựng Việt NamSố 47 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

16

Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt NamSố 31, ngõ 265, phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

17

Công ty TNHH Tư vấn kiểm định kỹ thuật, an toàn Hà NộiPhòng 805-C7, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

18

Công ty Cổ phần Kiểm định ViệtSố 34 ngõ 1, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

19

Công ty Cổ phần dịch vụ đào tạo và kiểm định an toàn Việt NamSố 8 ngách 10, ngõ 355/26, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

20

Công ty TNHH MTV kiểm định an toàn thiết bị Hà NộiSố 19B, ngõ 29/70/16 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

II

Khu vực phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh 20 đơn vị)

21

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí MinhSố 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

22

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn an toàn MTSố 220/49 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

23

Công ty TNHH phát triển nhân lực và thương mại MASTCOSố 73/3/8/2 Bùi Công Trừng, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

24

Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn lao động NDTSố 450 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

25

Công ty Cổ phần giải pháp an toàn Á ChâuSố 16-18 đường số 1, Lương Đình Của, KP3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

26

Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng – STCSố 76 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

27

Công ty TNHH Safety CareSố 120 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

28

Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn môi trường Miền NamSố 10A, đường số 7, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

29

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn công nghiệp mộtSố 1/1E Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

30

Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn thành phốSố 172 đường 19/5B, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

31

Công ty TNHH Kiểm định và Công nghệ 2B21 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

32

Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn Việt NamSố 113 đường 28, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

33

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đánh giá chất lượng máy – thiết bị VNSố 93 đường Trưng Trắc B, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

34

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn Quốc tếSố 288/21 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

35

Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và Kiểm định kỹ thuật IIISố 1366/9/3 quốc lộ 1A, KP1, phường Thái An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

36

Công ty Cổ phần kiểm định an toàn 2Số 93/10, Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

37

Công ty Cổ phần Kiểm định và Thử nghiệm Sài Gòn (SITC)Phòng 702 tầng 7 tòa nhà Center point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

38

Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp 2Số 490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

39

Công ty TNHH Huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an toànTầng 19 khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

40

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật & Giải pháp an toàn EICTầng lửng, Tòa nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH TẬP ĐOÀN/ TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên Tập đoàn/ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

Địa chỉ

I

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

1

Công ty mẹSố 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy baySân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng khôngSố 202 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

4

Công ty TNHH MTV DV mặt đất sân bay VNTầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Vietnam Airlines, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không VNSân Bay Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

6

Công ty CP HK Jetstar Pacific Airline12 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty CP DV hàng hóa Nội BàiSân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

8

Công ty CP DV hàng hóa Tân Sơn NhấtSố 46-48 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH DV Giao nhận hàng hóa TSNSố 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty TNHH Giao nhận hàng hóaSố 49 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

11

Công ty CP DV hàng không sân bay Nội BàiSân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

II

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1

Công ty mẹ – EVNSố 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2

Tổng công ty Phát điện 1Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2.1

Công ty Nhiệt điện Nghi SơnKm 11 đường 513, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

2.2

Công ty Nhiệt điện Uông BíKhu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

2.3

Công ty Thủy điện Bản VẽĐường Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3

Tổng công ty Phát điện 2Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

3.1

Công ty Thủy điện Quảng TrịKhu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3.2

Công ty Thủy điện Sông BungSố 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

3.3

Công ty Nhiệt Điện Cần ThơSố 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

4

Tổng công ty Phát điện 3Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

4.1

Công ty Nhiệt điện Phú MỹKhu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4.2

Công ty Nhiệt điện Mông DuơngKhu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

4.3

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGenco 3Số 332 Độc Lập, phuờng Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc giaSố 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

5.1

Công ty Truyền tải điện 1Số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

5.2

Công ty Truyền tải điện 4Số 7 Quốc Lộ 52, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

5.3

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điệnSố 1111D đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

6

Tổng công ty Điện lực miền BắcSố 20 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

6.1

Công ty Điện lực Quảng NinhĐường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

6.2

Công ty Điện lực Thanh HóaSố 96 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

6.3

Công ty Điện lực Nghệ AnSố 2 Duy Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

7

Tổng công ty Điện lực miền Trung78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

7.1

Công ty Điện lực Quảng TrịSố 126, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

7.2

Công ty Điện lực Phú YênSố 104 Lê Lợi, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

7.3

Công ty Dịch vụ điện lực miền TrungSố 81-89 đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng

8

Tổng công ty Điện lực miền NamSố 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

8.1

Công ty Điện lực thành phố Cần ThơSố 6 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

8.2

Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng TàuSố 60 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

8.3

Công ty Dịch vụ điện lực miền Nam 1Số 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

III

Tổng công ty Dầu Việt Nam

1

Công ty mẹTầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam (Địa chỉ: Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty CP Dầu khí Mê KôngSố 174, Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

3

Công ty CP Xây dựng Dầu khí Bình ThuậnSố 97 Trần Hưng Đạo – Phường Phú Thủy – Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

4

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền TrungSố 92-94 đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

5

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà NộiSố 194 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

6

Công ty CP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú MỹKhu công nghiệp Cái Mép, Xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

7

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú YênSố 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

8

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài GònTầng 10, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty CP Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt NamLầu 10, tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

IV

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

1

Công ty mẹSố 673 Nguyễn Hữu Thọ – Xã Phước Kiển – Huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh

2

Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA)lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ – Xã Phước Kiển – Huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh

3

Công ty CP CNG Việt Nam (CNG)Đường số 15, KCN Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

4

Công ty CP Kinh doanh khí Miền NamLầu 4, PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

5

Công ty CP Kinh doanh khí Miền BắcTầng 11, Tòa Nhà Viện Dầu Khí, 173 Trung Khí, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

6

Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí VNKCN Dầu Khí Soài Rạp, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

7

Công ty CP LNG Vietnam (LNGV)Số 61B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

PHỤ LỤC 5

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên Tổ chức/doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựngSố 201 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2

Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoàiSố 4 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

3

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quận 1231, 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

4

Công ty cổ phần du lịch IIGNV-B17, khu đô thị Trung Hòa nhân chính, quận Thanh xuân, Hà Nội

5

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Mai Linh64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

6

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn35 Lê Quý Đôn – Phường 07 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh

7

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật473 Nguyễn trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

8

Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế SOVILACOSố 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

9

Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.OTầng 5, Tháp CEO, Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

10

Công ty TNHH Ánh Thái DươngSố 2893 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Công ty TNHH Ánh Thái Dương Hồ Chí Minh

11

Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu ViglaceraSố 2, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

12

Công ty cổ phần Máy-Thiết bị dầu khíSố 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

13

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàng MinhSố 5 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

14

Công ty cổ phần vận tải, Thương mại và Du lịch Việt NamSố 375 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

15

Công ty cổ phần nguồn nhân lực Thiên ĐạtBT2-18 khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

16

Công ty TNHH Cung ứng lao động Mekong (HCM)Số 63A Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh

17

Công ty cổ phần Dệt may Sài GònSố 298A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

18

Công ty cổ phần công nghệ cao Vĩnh PhúcSố 39, đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

19

Công ty CP Xây dựng và cung ứng nhân lực Quang Trung (HN)Số 159, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

20

Công ty cổ phần IDCSố nhà 166, đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

21

Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM (HN)Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH 2,2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

22

Công ty CP XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải TRACIMEXCOSố 36 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

23

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và XNK Hải PhòngSố 7B5, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

24

Công ty TNHH Nhật Huy KhangSố 102-102A Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

25

Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mạiSố 34, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

PHỤ LỤC 6

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

I

Thành phố Hà Nội (30 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần BITEXCOPhòng 118, Tầng 1, Tháp The Manor Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2

Công ty CP Xây dựng Đường Bộ 248-Cienco 1Số 24 ngõ, 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

3

Công ty CP Him Lam Mộc DũngTầng 1 Số 442 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4

Công ty CP Dược phẩm Sao KimKCN Quang Minh, Mê Linh, thành phố Hà Nội

5

Cty CP Tập đoàn MIK Group Việt NamTầng 6, tòa nhà Hồng Hà Central, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

6

Công ty CP Viglacera Từ LiêmBình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

7

Công ty CP Vận tải biển Thương mại Phương ĐôngSố 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

8

Công ty CP Thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà TrưngSố 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.9Lô 7,8- LK3- KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

10

Công ty CP Công nghệ Bình MinhTầng 3, Tòa 25T2 – N05, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

11

Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mớiSàn 5B, tòa nhà 25T2, cụm nhà hỗn hợp NO5, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

12

Công ty Cổ phần LICOGI 13Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

13

Công ty CP An Việt Sông HồngP307 Tầng 3 Khối B Tòa nhà văn phòng BigC Long Biên, Số 7-9 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

14

Công ty CP tư vấn phát triển xây dựng Sông HồngSố 131 Phố Trường Lâm, Tổ 7 Phường Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội

15

Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMESTháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

16

Công ty CP Giấy Vạn ĐiểmThị trấn Phú minh, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

17

Công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo VICTORIATầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

18

Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng long26 Đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân đỉnh, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội

19

Công ty Cổ phần Kết nối Châu ÂuLô 04 – 9A Khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

21

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Hồng HàTầng 1 nhà N03, Đường Trần Quý Kiên, Dịch vọng, Cầu giấy, thành phố Hà Nội

22

Công ty Cổ phần Cầu 12Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

23

Công ty Cổ phần ARMEPHACO118 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, thành phố Hà Nội

24

Công ty Cổ phần Đầu tư HICONTầng 6A – 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

25

Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 2 E&CKm 10, Đuờng Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

26

Công ty CP Đầu tư công nghệ ngôi sao Châu ÁLô c3-c4 Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

27

Công ty TNHH Đông dược Phúc HưngCụm công nghiệp Thanh oai, Bích Hòa, Thanh Oai, thành phố Hà Nội

28

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung ChínhTầng 3 nhà A1-A2 Tòa nhà Vinaconex 1 – 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

29

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROSTầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

30

Công ty Cổ phần Công trình 6Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, thành phố Hà Nội

II

Thành phố Hồ Chí Minh (30 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH Yujin VinaLô 71-74 – KCX Linh Trung – Q. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty TNHH Vinh Thùy511 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

4

Công ty CP Dược phẩm Phano31 Hồ Biểu Chánh, P.12, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Vận tải Vy Phương662/16 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

6

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ63 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty TNHH LikeLion Việt NamNhà xưởng E5, Số 55, Đường Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Xuất khẩu quốc tế Mỹ Việt9 km9, đường song hành, kp7, Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Human Vina163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty TNHH Việt Thắng Jean38 Quang Trung, phường Hiệp Phú, Quận 9thành phố Hồ Chí Minh

11

Công ty TNHH Dịch vụ cung ứng lao động Bến Thành106 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

12

Công ty TNHH Nam Ho6/9C Đỗ Văn Dậy, Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

13

Công ty Cổ Phần VietstarKhu LH Xử Lý Chất Thải Rắn Tây Bắc, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

14

Công ty TNHH Asia Garment52 Đông Hưng Thuận 21, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (Chi nhánh), thành phố Hồ Chí Minh

15

Cóng ty TNHH Gain Việt Nam688/1 Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

16

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Green Leaf Việt nam193 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

17

Công ty CP Công nghiệp Giày Thuận ThànhG16/95 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

18

Công ty Cổ phần An Ánh Hùng178D Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

19

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập PhươngE5/96A Thế Lữ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

20

Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18 Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

21

Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ Minh NguyênLô HT-1-1, dường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

22

Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, thành phố Hồ Chí Minh

23

Công ty TNHH May mặc – Thương mại Mai Lan Anh62 Đường 2, P. Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

24

Công ty TNHH INDICO741 Hậu Giang, phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

25

Công ty CP Xây dựng Phước Thành21 ĐS 24 KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

26

Công ty CP Đầu tư Hoàng Phúc quốc tế(Bưu điện) 128 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

27

Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt1700/3C, QL1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

28

Công ty TNHH Dong Bang VinaKP.5, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

29

Công ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Phước NguyênLô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

30

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Khoa03 TTN17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

III

Tỉnh Hưng Yên (26 doanh nghiệp)

1

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5 – Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt NamXã Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

2

Công ty TNHH KONISHI Việt NamKhu CN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3

Công ty TNHH Kai Quốc tế Việt NamKCN dệt may Phố Nối, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

4

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật HoaTân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

5

Công ty Cổ phần Đồ uống cao cấp Thái LanTrưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

6

Công ty TNHH HAMECO Hưng YênTân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

7

Công ty TNHH Chế tạo xe máy và phụ tùngTân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

8

Công ty TNHH Gia công kim loại tấmThôn Nghĩa Lô, Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

9

Công ty TNHH Minh HươngThôn Chùa, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

10

Công ty Cổ phần Thực phẩm và đồ uống quốc tếCụm Công nghiệp sạch – Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

11

Công ty TNHH Ngôi nhà Ánh Dương Hưng Yênấp Kim Ngưu, Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

12

Công ty Cổ phần Yên SơnGiai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

13

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hòa BìnhGiai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

14

Công ty TNHH Ô tô Đông PhongNghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

15

Công ty Cổ phần Quốc tế Inox Hòa BìnhGiai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

16

Công ty TNHH TV GalvaniZing JVKhu CN dệt may Phố Nối, Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

17

Công ty TNHH May Tường VượngKm 20, Quốc lộ 5, Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

18

Công ty TNHH Cơ điện Việt ÁPhan Bôi, Phương Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

19

Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Chiến ThắngThị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

20

Công ty Cổ phần chăn nuôi MAVINThị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

21

Công ty TNHH Một thành viên PCC-1 chế tạo bồn bể ống công nghệ & kết cấu thépKm17, Quốc lộ 39, Thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

22

Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng YênThôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

23

Công ty TNHH May mặc Chiến MinhThôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

24

Công ty TNHH Hưng Hải AnThôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

25

Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát – Chi nhánh Hưng Yên256K2, Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

26

Công ty TNHH may mặc EHWA-HTThôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

IV

Tỉnh Lâm Đồng (24 doanh nghiệp)

1

Công Ty TNHH Dalat Hasfarm450 Nguyên Tử Lực, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2

Chi nhánh Công ty CP Espace Business Huế tại thành phố Đà LạtQuảng Trường Lâm Viên, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

3

Công ty TNHH Sợi Đà LạtLô A8 Cụm công nghiệp Phát Chi, Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

4

Công ty TNHH Young Shin Vina13 Trần Phú, Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

5

Chi nhánh Công ty cổ phần SCAVI tại Lâm Đồng116 Phan Đình Phùng, Lộc tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

6

Công ty TNHH thực phẩm ASUZAC Đà LạtKa Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

7

Công ty TNHH Thụy hồng Quốc tếNam hiệp – Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

8

Công ty CP Thực phẩm Lâm ĐồngSố 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

9

Công ty TNHH XQ Đà Lạt17 Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

10

Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất – Đà LạtThôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

11

Công ty CP Du lịch Lâm Đồng01 Lê Đại Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

12

Công ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Anh – Đất Xanh Đà Lạt03 Nguyễn Du phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

13

Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt07 A/1 Mai Anh Đào, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

14

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngSố 266 Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

15

Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm ĐồngSố 03-05-07 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

16

Công ty CP Khoáng Sản & Vật liệu xây dựng Lâm ĐồngSố 87 Phù Đổng Thiên Vương Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

17

Công ty CP Sài Gòn – Đà LạtSố 180 Đường 3/2 phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

18

Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Tuổi trẻ10 Hồ Tùng Mậu – Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

19

Công ty TNHH Vĩnh Tiến – Đà Lạt39-41 Phạm Ngọc Thạch phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

20

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư Vietin tại Đà Lạt1 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

21

Công ty TNHH Bá Thiên74 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

22

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Lạc HồngKP12 – TT Liên nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

23

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh hàng Xuất nhập khẩu Nam Phương54 Nguyễn Khuyến, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

24

Công ty TNHH Tâm Châu11 Kim Đồng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

V

Tỉnh Đồng Nai (29 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Tuấn Lộc58/4C KP6 Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH May Million Win VNKCN Hố Nai 3, Trảng bom, Tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng LâmẤp 4 – Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

4

Công ty TNHH Cariyan Wooden Việt NamĐường số 9, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5

Công ty TNHH Deuck Woo Việt NamKCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Gia MỹLô 29, Đường Số 2, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7

Công ty TNHH KOVA VINAĐường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

8

Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD Đồng NaiLô F, KCN Long Khánh, Bình Lộc, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

9

Công ty CP Đầu tư Long Thuậntổ 6, ấp 3, Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

10

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sao Việt Thành27, Tổ 4, Kp 6, Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

11

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất May mặc Phú khangSố 52/1 ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

12

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO168, Tổ 2, KP11, An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13

Công ty Cổ phần Thương mại May mặc Hoàng Việt81/18 Bùi Trọng Nghĩa, Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

14

Công ty TNHH YONG A TEXTILE VINAKCN Nhơn Trạch 6, Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

15

Công ty TNHH KUM YOUNG VINAĐường Số 8 KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

16

Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Hương PhátSố 233, tổ 5, ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

17

Chi nhánh Đồng Nai – Công ty TNHH Shoe Mastertổ 4, ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

18

Công ty TNHH JY COLLECTIONSố 79-210, đường 21/4, KP1, Phú Bình, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

19

Công ty Cổ phần Nam Bình MinhPhú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

20

Công ty TNHH Công nghiệp Thiện MỹLô V- 6B KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

21

Công ty TNHH Giày Thuận PhátSố 29, KP8, đường Phan Chu Trinh, TT.Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

22

Công ty CP Công nghệ thực phẩm Lương GiaKhu tiểu thủ công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

23

Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến ThắngKhu 3, Ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

24

Công ty TNHH Hố Nai IIKhu phố 08, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

25

Công ty cổ phần Đồng Việt ThànhẤp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

26

Công ty Cổ phần Việt Á ChâuQuốc lộ 51, ấp Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

27

Công ty TNHH Samil VinaKCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

28

Công ty TNHH Bucheon Việt Nam Đồng NaiKCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

29

Công ty TNHH PAK Việt NamẤp 4, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

VI

Tỉnh Bến Tre (20 doanh nghiệp) 

1

Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre16 Hai Bà Trưng, Phường 2, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

2

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến TreSố 12, Đường số 1, ấp An Thuận A, Mỹ Thạnh An, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

3

Công ty Cổ Phần Thương Mại Trúc Giang200B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

4

Công ty CP Sản xuất Thương mại Phương ĐôngLô A1-A4 KCN Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

5

Công ty TNHH Khách sạn Việt Úc144 Hùng Vương, Phường 3, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

6

Công ty CP Công nghệ cao và thiết bị chiếu sáng Đức Hậu LongLô EI-5,EI-6, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

7

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bến TreẤp Phước Hậu, xã An Phước, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

8

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thực phẩm và Đồ uống WinbeeLô A16 KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

9

Công ty TNHH Min Wie Việt NamLô D1,D2 KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

10

Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến TreLô A6, A7 KCN An Hiệp, xã An Hiệp, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

11

Công ty Cổ Phần In32 Thủ Khoa Huân, P3, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

12

Công ty TNHH Uni EunSun VinaKhu B2, KCN Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

13

Công ty TNHH Công nghiệp Sigma Việt NamKhu AV, Khu AVI- KCN Giao Long Giai đoạn II, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

14

Công ty TNHH GenNex ApparelLô A1, A2, A3, A4 KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

15

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Jea – Must Việt NamLô A 21, KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

16

Công ty CP Công nghiệp nặng AlphaLô D4- D5 KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

17

Công ty TNHH Himaru Bến TreLô EI-1, KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

18

Công ty TNHH MTV May Mặc Thành KiềuXã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

19

Công ty TNHH Tỷ ThànhKhu phố 4, Thị Trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

20

Công ty TNHH JSB Internatinal VinaXã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

VII

Tỉnh Thái Bình (20 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức QuânLô A3 Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

2

Công ty TNHH may xuất khẩu Đông ThọThôn Tăng, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

3

Công ty Cổ phần thương mại Xuất nhập khẩu DATEXLô A4, Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

4

Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Thái BìnhPhố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

5

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ MTAĐồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

6

Công ty TNHH Long Phụng VũĐường Quách Đình Bảo, cụm công nghiệp Phong Phú, Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

7

Công ty TNHH So Young FashionThôn Nam Tiền, Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

8

Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Phúc Tài LộcĐông sơ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

9

Công ty TNHH Thái Hiệp HưngKhu Công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

10

Công ty Cổ phần may xuất nhập khẩu Thái DươngThôn nứa Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

11

Công ty TNHH may thêu xuất khẩu Hoàn MỹCụm CN Phong Phú, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

12

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng AnSố 786 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

13

Công ty Cổ phần Đại Dương 1xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

14

Công ty TNHH Thương mại EST VINALô E-CCN Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

15

Công ty TNHH May Giang HuyềnĐô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

16

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tam Hữu Việt NamThôn Trung Tiến, Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

17

Công ty TNHH Cơ khí Quốc HòaCụm Công Nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

18

Công ty Cổ phần May xuất khẩu Đại PhátThái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

19

Công ty TNHH Giấy XK Thái BìnhLô 4 – Tạ Hiển – KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

20

Công ty TNHH may BLUE VINAViệt Cường, Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

VIII

Tỉnh Thanh Hóa (24 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần xây dựng HANCORP.2Xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2

Công ty TNHH TS VINAXã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh hóa

3

Công ty CP Sản xuất và thương mại Ba Lan – Bỉm SơnĐường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

4

Công ty Cổ phần LILAMA 5P.Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

5

Công ty TNHH May Vạn HàTiểu khu 12, QL 45, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

6

Xí nghiệp Sông Đà 10.5 – Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 10Khu đô thị Cửa Đạt, Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

7

Công ty TNHH Liên doanh VinastoneXã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

8

Công ty TNHH Sao Mai – Thanh Hóa20 Phan Chu Trinh – P. Điện Biên – TP. Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

9

Công ty Cổ phần may Hợp LựcThôn Hợp Lực, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

10

Công ty Cổ phần môi trường Nghi SơnKhu kinh tế Nghi Sơn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

11

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và chế biến Hải sản Long Hảixã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

12

Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung479 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

13

Công ty Cổ phần Sông Đà 25Số 100 đường Trường Thi – P Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

14

Công ty CP cơ khí và xây lắp Sông ChuSố 266 Đường Bà Triệu, – P Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

15

Công ty CP Xây dựng và Quản lý giao thông công chínhTK Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa

16

Chi nhánh nhà máy may xuất khẩu LAUREN VINA – Công ty TNHH một thành viên dệt may B&H VINAThôn 8, Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

17

Công ty CP Quản lý Đường bộ 2 Thanh HóaPhố Nguyễn Du, Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

18

Công ty CP khách sạn Lam KinhĐại Lộ Lê Lợi – Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

19

Công ty TNHH Một thành viên In Đông Á6/6 Lý Nhân Tông – P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

20

Công ty CP dịch vụ vận tải và thương mại Thanh HóaKm 12, quốc lộ 47, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

21

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Bảo PhongThôn 4, xã Hoàng Lương, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

22

Công ty TNHH thương mại may mặc xuất khẩu TTATầng 10, tòa nhà Viettel, Nam đại lộ Lê Lợi, P.Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

23

Công ty CP TM & SX vật liệu xây dựng Trung SơnCụm CN Hà Phong xã Hà Đông huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

24

Công ty TNHH May Song Nhi – TĐTThôn 2, Xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

IX

Tỉnh Khánh Hòa (26 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Du Lịch Thương Mại Nha Trang180 Thống Nhất, Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2

Công ty TNHH Hoàng Hải298 đường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc LiêuLô A9 Khu công nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

4

Công ty Cổ phần Hoàng Thành Nha Trang09 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

5

Công ty TNHH MiBoo ViNaLô K1-2-6-7, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

6

Công ty TNHH MTV Phát triển Trang Phục Phụ nữ kiểu Pháp (Việt Nam)Lô C10-C11 Khu công nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

7

Công ty TNHH Seyoung – Hòa HiệpLô CN13, Khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

8

Chi nhánh Công ty Cổ phần Mặt trời Nha TrangLô D8-D9-D10-D11 Khu công nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

9

Công ty Cổ phần Phạm Nguyễn Chi nhánh Khánh Hòa29/34 Trường Sa, P. Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

10

Công ty Cổ phần H&T05 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

11

Công ty Cổ phần Xây Dựng công trình 51002 Trường Sơn, Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

12

Công ty TNHH Một thành viên Thanh KhuêXóm Núi Đắc Lộc Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

13

Công ty TNHH Thịnh Đức TiếnLô 44 khu kho cảng Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

14

Công ty cổ phần TOYOTA Nha TrangKm 5, Đường 23/10, Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

15

Công ty TNHH Sao Biển ABSD06 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

16

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương86 A Trần Phú, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

17

Công ty TNHH Du lịch Âu ViệtSố 100/8C/T25 Trần Phú, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

18

Công ty TNHH Blue Ocean Resort NTTầng 5, Tòa nhà Nha Trang Center, số 2 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

19

Công ty CP Du lịch sinh thái Thanh VânLầu 3, Ariyana Smart Condotel, 18 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

20

Công Ty TNHH Queen Ann Nha Trang100 Trần Phú, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

21

Công ty Cổ phần ICD Cam Ranhthôn Đá Bạc, Phường Cam Linh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

22

Công ty Cổ phần may Cam RanhHòa Do 6B, Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

23

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa198 Đường 16/7, Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

24

Cty TNHH T&H Nha TrangHương Lộ 62, Thôn Đồng Bé, Xã Diên Thọ, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

25

Cty Cổ Phần Bao bì 3/2Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

26

Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi DàiLô D3, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

X

Bắc Kạn (10 doanh nghiệp)

1

Bưu điện tỉnh Bắc KạnTổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2

Trung tâm kinh doanh VNPT – Bắc KạnTổ 1B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

3

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc KạnTổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4

Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc KạnTổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

5

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc KạnTổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

6

Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại và phát triển nền móng Hồ BắcKhu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ mới, tỉnh Bắc Kạn.

7

Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 244Tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

8

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Bắc KạnSố 57 Đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

9

Ngân hàng Công thương chi nhánh Bắc KạnSố 15, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

10

Công ty may Bắc KạnTổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

PHỤ LỤC 7

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÁC NGÀNH, NGHỀ THUỘC KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

1

An Giang

Trường Cao đẳng Y tế An GiangSố 20 đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

2

Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Y Dược Cộng đồngSố 89 đường Ngô Gia Tự, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3

Bình Định

Trường Cao đẳng Y tế Bình ĐịnhSố 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

4

Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt NamSố 116 Nguyễn Huy Tưởng – TP. Đà Nẵng

5

Hà Nam

Trường Cao đẳng Y tế Hà NamĐường Nguyễn Hữu Tiến, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

6

Hưng Yên

Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc ThạchThị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

7

Hà Nội

Trường Cao đẳng Y Hà NộiThôn Đế Mơ, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

8

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt NamKM 8 + 500, ĐCT08, An Phú, Hoài Đức, Hà Nội

9

Hải Dương

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải DươngSố 324, Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

10

Hậu Giang

Trường Cao đẳng Công nghệ Sài GònSố 166, quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

11

TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Viễn ĐôngLô số 2, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. HCM

12

Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí MinhSố 460/2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

13

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài GònSố 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM

14

Trường Cao đẳng Quân y 2Số 50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

15

Trường Cao đẳng Việt Mỹ5-7-9-11 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

16

Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia ĐịnhSố 514 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

17

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài GònSố 12 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

18

Nghệ An

Trường Cao đẳng nghề số 4Số 27 đường Hoàng Văn Thái, xóm 15, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

19

Thanh Hóa

Trường CĐ Y Dược Hợp LựcSố 595, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

20

Tiền Giang

Trường Cao đẳng Y tế Tiền GiangSố 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

 

PHỤ LỤC 8

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

1

Bà Rịa – Vũng Tàu

Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIALSố 159-163 Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2

Đắk Lắk

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây NguyênSố 300 Hà Huy Tập, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

3

Đồng Nai

Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân LộcẤp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

4

Hải Phòng

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà NộiSố 176 đường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng

5

Long An

Trường Cao đẳng LADECSố 201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, TP. Tân An, Long An

6

Thanh Hóa

Trường Cao đẳng Bách khoa Việt NamSố 13 đường Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

7

Tiền Giang

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam BộXã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

PHỤ LỤC 9

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA VIỆC TUYỂN SINH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (CÁC ĐƠN VỊ NÀY ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

1

Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tảiSố 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

2

Trường Đại học Công nghiệp Việt – HungSố 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội

3

Trường Đại học Thành ĐôKim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

4

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

5

Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiSố 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

6

Trường Đại học FPTKM29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

7

TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhSố 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

8

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MinhSố 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

9

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM140 Lê Trọng Tấn, Phường 15, Tân Phú, Hồ Chí Minh

10

Trường Đại học Tôn Đức ThắngSố 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

11

Đà Nẵng

Trường Đại học Đông ÁSố 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

12

Nghệ An

Trường Đại học Y khoa VinhSố 161 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

13

Trường Đại học Công nghiệp VinhSố 26 Nguyễn Thái Học, Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

14

Hải Dương

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải DươngSố 01 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

15

Trường Đại học Sao ĐỏSố 24 Nguyễn Thái Học, TT. Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

 

PHỤ LỤC 10

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

1

Hà Nam

Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt NamLô B, 1 Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

2

Công ty Cổ phần Greenfee Việt Nam – chi nhánh Hà NamLô E, KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

3

Công ty TNHH TDS Việt NamThôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

4

Công ty TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINAKhu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, Thị trấn Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

5

Công ty TNHH Sumiriko Hose Việt NamKhu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

6

Ninh Bình

Nhà máy xi măng Duyên HàThôn Hệ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

7

Nhà máy xi măng the Vissai Ninh BìnhKhu CN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

8

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc LộcLô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, Ninh Bình

9

Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tràng AnKhu Tân An, phố Kỳ Lân, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

10

Công ty Cổ phần Xuân Thành GroupSN 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

11

Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền TrungKhu công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

12

Công ty Cổ phần Việt – SécĐường số 2, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

13

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hipack81 Văn Cận, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

14

Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường DANAGREEN77, Hàn Thuyên, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

15

Công ty Cổ phần Thương mại – Du lịch và dịch vụ Thiên Bạch Dương123, Thanh Thủy, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

16

Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ Phần Đầu tư Dệt May Thiên An ThịnhKhu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

17

Công ty Cổ phần Thủy điện Bình ĐiềnXã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

18

Công ty TNHH Bia HuếLô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

19

Công ty Cổ phần Dệt may Huế122 Dương Thiệu Tước, Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Công ty Cổ phần Frit Phú XuânKhu B, Khu Công nghiệp Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

21

Hưng Yên

Công ty Cổ phần Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LadodaCụm công nghiệp xã Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

22

Công ty TNHH Cơ điện cao cấp JAS Việt NamKhu Công nghiệp Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

23

Công ty TNHH Điện tử AnnexĐường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

24

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc DiệpKhu Công nghiệp Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

25

Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng YênKhu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

26

Thái Nguyên

Công ty Cổ phần nhiệt điện An KhánhTổ 22, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên

27

Công ty Cổ phần Gang thép Thái NguyênPhường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

28

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt NamKhu Công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

29

Công ty TNHH ECO KOREAKhu A KCN Sông Công I, Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

30

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi PháoXóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 

PHỤ LỤC 11

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỰ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên doanh Việt – Nga VietsopetroSố 105, đường Lê Lợi, phường 6, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2

Hà Nội

Trường Cao đẳng nghề Đường sắtSố 2/167, Gia Khuất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

3

Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ VinacominNgõ 1, phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội

4

Phú Thọ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chấtThị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

5

Bắc Giang

Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà BắcPhường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 

PHỤ LỤC 12

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhà máy Luyện Phôi Thép – Chi Nhánh Công ty Cổ phần Thép PominaĐường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu

2

Công ty TNHH Yara Việt NamĐường số 3 Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3

Công ty TNHH Blue Scope Steel Việt NamKCN Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

4

Công ty TNHH CS Wind Việt NamĐường số 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu

5

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Vũng TàuKhu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

6

Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt NamKhu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

7

Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch MãĐường số 2A, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu

8

Công ty TNHH San Fang Việt NamKhu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu

9

Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery VNLô II-1, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 – Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

10

Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượngSố 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

11

Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2Lầu 2, Số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 13

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

Hà Nội

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng HoldingsTầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 – The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà ĐôngSố 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

3

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà NộiSố 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

5

Viện Nghiên cứu Phát triển tiêu chuẩn chất lượngSố 52, ngõ 46, đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

6

Công ty Cổ phần In Hà NộiLô 6B-CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi-Thanh trì- HN; đt: 02439437063

7

Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú ThịnhSố 22/3 ngõ 89, Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

8

Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghềSố 25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng LongTầng 6, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

10

Hải Phòng

Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng (Số 2 An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu DAMEN – Sông CấmThôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

12

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng8A, phố Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

13

Công ty TNHH Hoàng Phương ĐạtSố 78/384 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền

14

Công ty TNHH SSH Việt NamSố 26 C1, lô F, dự án 833, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

 

PHỤ LỤC 14

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 VÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

Hà Nội

Công ty Cổ phần Alphatech Việt NamBiệt thự nhà vườn NV, số 23 Phố Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2

Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng LongSố 44, Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội

3

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Minh Giang3/19 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

4

Công ty TNHH phát triển công nghệ Nhiệt lạnh và Môi trường FTDLô 7, CN5, Cụm CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

5

Công ty TNHH Bảo hộ ViệtSố 79 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

6

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol54 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

7

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

PHỤ LỤC 15

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

Quảng Ninh

Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản 2 Quảng Ninh (AQUAPEXCO)Đường 10, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh

2

Hà Nội

Tổng Công ty Cơ khí xây dựng – Công ty TNHH một thành viên COMA125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3

Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây (HATTOCO)22-24 Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

4

Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật BảnSố 7C, ngách 25/43 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

5

Công ty Cổ phần MOPHANhà A9, 4/276 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

6

Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO)125 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

7

Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận ThảoTổ dân phố số 01, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

8

Công ty Vận tải và Xây dựngSố 83A phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị giao thông162 Đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

10

Hà Nội

Công ty Cổ phẩn nhân lực TTC Việt NamTầng 3, tòa nhà Interserco, số 02 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

11

Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Công ty Cổ phầnSố 68 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

12

Trung tâm Hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

13

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

14

Hải Phòng

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng (BIMEXCO)Số 268 đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

15

Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long (HALONG FISCORP)Số 409 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

16

Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOSố 70 Mạc Quyết, Phường Anh Dương, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

17

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu (GMAS.,JSC)132-134 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

18

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Nhân lực quốc tế (INTIME)132-134 Ngô Thị Thu Minh, phuờng 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

19

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO)635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

20

Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang (TG Co.LTD)04 Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

21

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)89 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận I, TP. Hồ Chí Minh

22

Bắc Giang

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế ICOSố 238 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

23

Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc (KBC.,JSC)Số 73, Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

24

Gia Lai

Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai140 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố PLEIKU, tỉnh Gia Lai

25

Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (GETRACO)Số 47 đường Ba Cu, phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *