Những điều cần biết về xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm

Những điều cần biết về xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm là điều được rất nhiều người lao động qua tâm. Việc trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức đã được cải cách thế nào? Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu ngay nhé!

Tính lương theo vị trí việc làm theo quy định 

Cơ sở pháp lý

Ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương với công chức, qui định :

 • Hệ thống bảng lương hiện nay còn nhiều bất cập, chưa thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương
 • Khó đánh giá năng suất lao động, hiệu quả công tác của công chức.

Một trong những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết

 • Cải cách tiền lương tiến tới Nhà nước sẽ trả lương cho công chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo
 • Thông qua: “Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.” 

Cùng quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP trong năm 2021:

“Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.” 

Tại Hội nghị Trung ương 13 vào ngày 09/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất :

 • Lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 01/7/2022
 • Khác với Nghị quyết số 27/NQ-TW được áp dụng từ năm 2121

Các bảng lương mới theo vị trí việc làm từ năm 2022

Theo điểm b, khoản 3.1 Mục 3 Nghị quyết 27 năm 2018, có 05 bảng lương mới

Phân theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng sĩ quan, bao gồm:

(I) Một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Đảm bảo nguyên tắc:

1. Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị

 • Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó
 • Người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất
 • Giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau
 • Mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới

2. Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương

 • Không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương
 • Không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương
 • Thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

(II) Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ

Tuân theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức

Áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Trong đó, mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

1. Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau

 • Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.
 • Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức
 • Sắp xếp theo chức danh nghề nghiệp viên chức.
 • Khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm

 • Gắn với cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.
 • Do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

(III), (IV), (V) Ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang

Bao gồm:

1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an

 • Theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm (cấp hàm)

1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an

 • Trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính hiện nay

Trên đây là những tư vấn của luật sư. Hạn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *