Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hưởng trợ cấp thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN. Vậy thủ tục nhập bảo hiểm thất nghiệp được quy định ra sao? Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Quy định chung về bảo hiểm và trợ cấp thất nghiệp

 

Theo khoản 4 Điều 3 Luật việc làm 2013, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN.

Cũng với chức năng chính là bù đắp một phần thu nhập cho người lao động (NLĐ) như bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng đối với bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mục đích chủ yếu lại chỉ hướng đến việc bù đắp thu nhập cho NLĐ do bị mất việc làm. Trên cơ sở đóng Quỹ BHTN, NLĐ sẽ được hưởng từ Quỹ một khoản tiền bảo hiểm để hỗ trợ cho NLĐ trong việc học nghề, duy trì việc làm và tìm việc làm.

Các chế độ mà NLĐ có thể được hưởng từ Quỹ BHTN gồm ba chế độ: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

NLĐ sẽ được hưởng các khoản trợ cấp thất nghiệp nếu có đủ các điểu kiện sau:

– Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đông làm việc trừ trường hợp NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

– NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc nếu NLĐ làm việc theo HĐLĐ hoặc hợp đổng làm việc xác định/không xác định thời hạn

– NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm;

3. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đổng làm việc.

Thời gian hưởng được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng tiền hỗ trợ thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hổ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong khoảng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ vẫn sẽ được hưởng các chế độ về BHYT. Theo đó, tổ chức BHXH sẽ có trách nhiệm đóng BHYT cho những đối tượng này.

4.Trình tự, thủ tục hưởng trự cấp thất nghiệp

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đổng làm việc, NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau:

Để nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc:

• HĐLĐ hoặc hợp đổng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

• Quyết định thôi việc;

• Quyết định sa thải;

• Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

• Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đổng đó.

– Sổ BHXH.

Tổ chức BHXH thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được để nghị của NSDLĐ.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hổ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điểu kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Thì phải trả lời bằng văn bản cho NLĐ.

Bước 3: Tổ chức BHXH thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày. Kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

NLĐ cũng sẽ được hưởng các chế độ BHYT như được nêu tại trên. Theo đó, tổ chức BHXH sẽ căn cứ vào quyết định hưởng mức hỗ trợ thất nghiệp. Mà cấp thẻ BHYT cho NLĐ. Tuy nhiên, NLĐ cẩn lưu ý rằng trong thời gian hưởng tiền hỗ trợ thất nghiệp. Hằng tháng NLĐ phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng tiền hỗ trợ thất nghiệpp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: NLĐ ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyển theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; và các trường hợp bất khả kháng.

5. Mẫu đơn đề nghị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỂ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………

Tên tôi là: ……………………………. Sinh ngày ……………Nam □ Nữ □

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………..

Ngày cấp: ………………………………. nơi cấp: ……………………………

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………… Địa chỉ email (nếu có): ……………………

Dân tộc: ……………………………… Tôn giáo: …………………………….

Số tài khoản (ATM nếu cố) ……………….. tại ngân hàng: ………………….

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo: ……………………………………………………………

Nơi thường trú(1): ……………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay(2): ……………………………………………………………..

Ngày …………………., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc

với (tên đơn vị) …………………………… tại địa chỉ: ……………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc ……………………….

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: …………………………………..

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ……………………………………. tháng.

Nơi để nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):

Kèm theo Đề nghị này là(3) …………………………………………………….

và Sổ bảo hiềm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……………., ngày …. tháng …. Năm ……

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn khai tờ khai như sau:

Tại Mục (1) và (2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Tại Mục (3): Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *