+ 150

Khách hàng doanh nghiệp

+ 1000

Tranh chấp đã giải quyết

+ 1000

Hồ sơ đã xử lý

+ 2000

Giờ tư vấn mỗi tháng

NÂNG TẦM PHÁP LÝ

+ Trách nhiệm: Tư vấn đúng luật, có liên hệ phù hợp thực tế, bảo mật thông tin khách hàng;
+ Năng động, sáng tạo: Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý/vận hành; Thực hiện theo quy trình, bài bản; sẵn sàng thay đổi để hoàn thiện hơn.
+  Đoàn kết: đầu tư phát triển “văn hóa doanh nghiệp”, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban.

Người lao động cần biết

quản trị nhân sự

Thư viện pháp luật

Tranh chấp thường gặp

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN